INTRALOGISZTIKAI MEGOLDÁSOK
Weboldal alcíme
​INTRALOGISZTIKAI
Példa cím

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cégnév: MAXISZER Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-002570

Székhely: 3127 Kazár, Dózsa György út 2.

Adószám: 11209289-2-12


A MAXISZER KFT. Általános Szerződési Feltételei


A Maxi-Szer Kft. (a továbbiakban: Megbízott/Bérbeadó) raktárberendezéseket, polcrendszereket, raklapállványokat, emelvényeket, térelválasztókat és szállítópályákat értékesít, bérbe ad és megrendelés esetén ezen szerkezeteket összeszereli.

A jelen Általános Szerződési Feltételek részei minden egyedi szerződésnek, amelyek a Megbízott és a Megrendelő között a fenti szerkezetek szállítására, és összeszerelésére létrejön. Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők a Megbízott telephelyén és a megkeresésekre adott árajánlat mellékleteként a Megbízott a Megrendelőnek megküldi, amelynek megtörténtét a Megrendelő igazolja.

Az egyedi szerződések az Általános szerződési feltételekkel együtt érvényesek, kivéve, ha a felek írásban másként állapodnak meg

1. § A szerződés létrejötte

1) A Megrendelő írásbeli megkeresését követően a Megbízott írásbeli ajánlatot tesz, amelyben tételesen megjelöli a szállítandó szerkezetek vételárát, valamint az egyéb esetleges költségeket. Megjelöli a szerkezetek szállításának, valamint a munka kezdésének és befejezésének időpontjait. Az időpontok és időtartamok meghatározásánál az eltérés megengedett, mivel az a megrendelés időpontjának függvénye. Az ajánlattal együtt megküldi az Általános Szerződési Feltételeket.

2) Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megbízott ajánlatát az ajánlattal egyezően írásban megrendeli és Megbízott ezt visszaigazolja, létrejön a szerződés. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén abban az esetben, ha a Megrendelő azt elfogadja és erről írásban értesíti a Megbízottat, a szerződés létrejön. Ellenkező esetben a Megbízott újabb ajánlatot tesz.

3) Rajzok, ábrák, méretek, súlyok és a szolgáltatás egyéb adatai csak akkor érvényesek, ha azok a megrendelés, vagy az ajánlat vagy a visszaigazolás mellékletét képezik.

4) A szolgáltatás terjedelmével kapcsolatos kétségek esetén a Megbízott ajánlata az irányadó.

5) A szolgáltatás kivitelezésének módjáról, beleértve a kivitelező szerelőszemélyzetet és az alkalmazásra kerülő gépeket is, Megbízott rendelkezik.

6) Megrendelőnek a szerződéses jogviszonyból származó jogai és kötelezettségei átruházásához Megbízott írásbeli beleegyezése szükséges.

2. § Ajánlati kötöttség és szerződés módosítás

1) A Megbízottat ajánlata 30 napig köti.

2) A Megbízott fenntartja magának a már létrejött szerződés egyoldalú módosításának jogát az árajánlata vonatkozásában megkezdéséig abban az esetben, ha az ajánlat elküldését követő 30 nap után az infláció a KSH adatai szerinti 5 %-ot meghaladó mértékben növekedett, továbbá abban az esetben, ha a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos EUR középárfolyam több, mint 5 %-kal emelkedett. A számítás alapja a Megbízott ajánlatában megadott, mindenkori törvényes általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli ár. Megbízott az EUR középárfolyamának változását az ajánlat készítésekor érvényes hivatalos középárfolyamhoz mérten állapítja meg.

3) Az árak a Megbízott telephelyéről történő elszállítás költségeit nem tartalmazzák, kivéve, ha Megbízott ajánlati ára az ajánlatban leírtak szerint szállítási és/ vagy szerelési és/ vagy egyéb szolgáltatást is tartalmaz.

4) A Megbízott ajánlata egyéb megállapodás hiányában nem tartalmazza a rendszerek EPH bekötését.

5) A Megbízott ajánlata nem tartalmazza az Áfát. Az ajánlatban megjelölt árak minden esetben növekednek a mindenkori Áfa összegével.

3. § Szállítási és teljesítési határidők

1) A Megbízott a szerkezeteket a megrendelés-visszaigazolásban megjelölt időpontban + - 3 nap köteles leszállítani. Haladéktalanul közli a Megbízóval az esetleges késedelmet. Ha az ajánlatában megjelölt szállítási időpont előtt 2 nappal közli a Megbízóval, hogy a megjelölt szállítási időpont nem tartható, úgy teljesítése nem tekinthető késedelmesnek feltéve, ha késedelme nem haladja meg a 3 napot. A szállítási idő meghosszabbodik, ha Megbízó a jelen szerződési feltételekben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti.

2) A Megbízott nem felel a vis major, vagy a neki fel nem róható hatósági rendelkezések vagy hasonló események miatt előállt késedelmes teljesítésért.

3) Megbízott jogosult a 3. § 2. pontjában leírt események miatt a teljesítést az akadályoztatása időtartamával elhalasztani (amennyiben ez a másik féltől szerződési céljainak figyelembe vételével elvárható), vagy a szerződés még nem teljesített része vonatkozásában a szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni.

4) Amennyiben a megállapodott határidőre a szerelés helyszíne nem biztosított (építkezés csúszása), és ezt a tényt Megrendelő legalább 3 héttel a tervezett szállítás előtt nem jelzi, az anyag leszállításra kerül és a raktározásról Megrendelő köteles gondoskodni. Ha az árunak Megrendelő részére történő átadása vagy összeszerelésének megkezdése Megrendelő kérésére vagy hibájából elhúzódik, akkor az anyag átmeneti tárolásáról a Megrendelő gondoskodik, vagy maximum 200 négyzetméter kapacitásig a Maxi-Szer Kft. vállalja a tárolást, melyért négyzetméterenként, naponta 300 HUF díjat számít fel, valamint az igazolható plusz fuvarköltségeket is felszámítja. Ebben az esetben az árut leszállítottnak kell tekinteni, és a Megbízott jogosult az áru ellenértékét leszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt a megállapodott fizetési feltételek szerint kifizetni.

5) Megbízott jogosult a részszállításokra és- szolgáltatásokra, amennyiben ezek fogadása Megbízótól elvárható.

6) Megbízó köteles saját költségére időben megteremteni minden feltételt a szerkezetek gördülékeny és gyors szerelése és felállítása érdekében. Ez különösen a következőket jelenti:

a megközelítési lehetőség, a szerelési és tárolási hely előkészítése Megbízott tevékenységének közvetlen megkezdéséhez,
minden szükséges építési anyag és a szerelendő alkatrészek odakészítése, az előkészítő munkálatok elvégzése, pl. az állványok helye, földmunkák és hasonlók,
minden szükséges hatósági engedély beszerzése.

7) A Megbízott köteles az áru leszállításának időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 nappal korábban értesíteni. Megrendelő köteles az érkező árut saját költségére és felelősségére a járműről lerakodni és a szerelés megkezdéséig biztonságos és fedett helyen tárolni. A szerelés megkezdésekor Megrendelő köteles az árut a szerelési helyszín közvetlen közelében (0-20 m) rendelkezésre bocsátani, a szerelés időben történő megkezdése érdekében. Egyéb esetben Megbízott jogosult anyagmozgatásért külön díjat felszámítani.

8) Egyéb megállapodás hiányában Megrendelő térítésmentesen biztosítja a szabad és akadálymentes anyagmozgatási útvonalat, a szállítási útvonal szintbeli eltérése esetén felvonó, teherfelvonó, daru használatát, melyhez kezelőt biztosít.

9) Megbízó térítésmentesen köteles az alábbiak biztosítására:

az energia, víz, csatlakozások és egyebek
világítás,
tároló, tartózkodó és egészségügyi helyiségek, fűtés (min. hőmérséklet +10 C fok),
a személyek és dolgok védelmét szolgáló minden szükséges intézkedés az építési helyszínen, az építésvezető oktatása a Megbízott tevékenységi körében érvényes és a szerelő személyzet által betartandó biztonsági előírásokról,
a helyszínen min. napi 8 óra munkaidő biztosítása normál munkaidőben (munkanapokon minimum 8.00-16.00-ig), kivéve egyéb megállapodást,
elegendő számú munkaerő és segédszemélyzet rendelkezésre állása.

10) Külföldön történő szerelés esetén minden beutazási, munkavégzési, valamint egyéb szükséges engedélyt Megbízó szerzi be saját költségén.

11) Amennyiben a helyszínen a Megrendelő által az Építési Napló aláírására jogosított személy bármikor nem elérhető, akkor a szerelő által tett megállapítások mérvadóak, amennyiben Megbízó az ellenkezőjét nem bizonyítja.

12) Egyéb megállapodás hiányában Megbízó biztosítja, hogy a helyszínen a berendezések szerelésével egyidőben más munkálatok nem folynak.

13) Ha Megbízó a szerződés szerinti teljesítés elfogadásával késedelmeskedik vagy többletköltségek merülnek fel a Megbízó kérésére vagy neki felróható okokból történt változtatások miatt, akkor felel az általa a Megbízottnak okozott károkért, többletköltségekért. A kártérítés összege a megbízási díj 20%-a, amennyiben Megbízó nem tudja bizonyítani, hogy a kár kisebb, vagy Megbízott nem tudja a magasabb kárt bizonyítani.

4. § A teljesítés, és a kárveszély viselése

1) Amennyiben az áru értékesítése raktári átvétellel történik, a teljesítés megtörténik, ha az árut átadták a szállítást végzőnek, abban az esetben pedig, ha az árunak a Megbízóhoz történő leszállításában állapodtak meg a szerződő felek, a teljesítés az árunak a Megbízó telephelyére történő beérkezésével történik meg. A teljesítéssel a kárveszély a Megbízóra száll át.

2) Nem érinti a teljesítési, és kárveszély-viselési szabályokat, ha a Megbízott a Megbízó kérésére Megbízó üzemi területén vagy másik rendeltetési helyszínen közreműködik az áru szállításában. Megbízó saját költségére szállítási biztosítást köthet.

3) Ha Megbízó Megbízottat saját termékeinek leszerelésével vagy újbóli felállításával bízza meg, a Megbízott csak a szét- és összeszerelésért felel. A szétszerelés helyéről az összeszerelés helyére történő szállítást eltérő megállapodás hiányában a Megbízó végzi. Amennyiben Megbízott a szállítás végrehajtásában szerződéses kötelezettség nélkül részt vesz, a keletkezett károkért csak súlyos gondatlanság és szándékosság esetén felel.

5. § Jótállás, garancia

1) Megbízott az általa leszállított termékekre és azok szerelésére egyéb megállapodás hiányában 1 év garanciát vállal. A garanciális időszak alatt Megrendelőt a gyártási vagy építési-szerelési eredetű meghibásodás miatt a hibás alkatrész vonatkozásában csere illeti meg. A garanciális időszak a cserélt alkatrész vonatkozásában a csere időpontjától újra kezdődik.

2) Ha a Megbízó a terméket rendeltetésellenesen használja, vagy nem követi Megbízott üzemeltetési és karbantartási utasításait, megváltoztatja a termékeket, alkatrészeket cserél vagy olyan anyagokat használ, melyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak, akkor minden garancia megszűnik, hacsak Megbízó nem cáfolja meg azt a lényeges állítást, hogy a hibát ezen körülmények egyike okozta.

6. § Szavatosság

A fenti garanciavállalás nem érinti a Megbízó szavatossági jogait.

7. § Felelősség károkozásért

1) Megbízott csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felel a bekövetkezett károkért, kivéve, ha a törvény kötelezően eltérően rendelkezik.

2) E korlátozás nem érinti az élet, a testi épség és az egészség megsértésének eseteit.

8. § Tulajdonjog fenntartása, használati jogok

1) Megbízott fenntartja magának a termékek tulajdonjogát minden követelésének teljesítéséig (beleértve az összes folyószámla-egyenlegből származó követelést is), melyek bármiféle jogcímen Megbízóval szemben fennállnak.

2) Ha a termékeket nem Megbízott tulajdonában álló más tárgyakkal dolgozzák össze, akkor Megbízott közös tulajdont szerez az új dologban, mégpedig a fenntartott árunak és a többi feldolgozott tárgyaknak a feldolgozás időpontjában egymáshoz viszonyított értéke arányában.

3) Tilos a fenntartott tulajdonjogú dolgot eladni, elzálogosítani vagy biztosítékként átadni, kivéve, ha a felek abban kifejezetten megállapodtak. A fenntartott tulajdonjogú dologgal kapcsolatban megengedett vagy tiltott eladás miatt vagy egyéb jogalapon (biztosítás, tiltott cselekedet) keletkezett követelésekre (beleértve a folyószámlahitelből származó törvényes egyenlegköveteléseket) Megbízó köteles engedményezési szerződést kötni Megbízott javára

4) Megbízó köteles harmadik személyek hozzáférését a fenntartott tulajdonjogú dolgokhoz, vagy Megbízott részére biztosítékként átengedett követeléseket haladéktalanul bejelenteni a beavatkozói igényperhez szükséges iratok egyidejű átadásával.

5) Ha a Megbízó nem szerződésszerű magatartást tanúsít, így különösen fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult a fenntartott tulajdonjogú áru kiadását követelni, vagy adott esetben követelheti Megbízó harmadik személlyel szemben fennálló kiadásra vonatkozó igényének átengedését. A fenntartott tulajdonjogú áruk Megbízott által történő írásbeli követelése minden esetben a szerződéstől való elállást jelenti.

6) Megbízott kötelezi magát, hogy az őt megillető biztosítékokat Megbízó felszólítására annyiban felszabadítja, amennyiben azok értéke a követelések értékét tartósan több mint 20 %-kal meghaladja.

7) Megbízottnak az ajánlathoz adott vázlatai, rajzai, ábrái és más iratai minden esetben Megbízott tulajdonában maradnak. A hozzájuk fűződő összes szerzői és egyéb jogot Megbízott fenntartja magának. Megbízó köteles a neki átadott dokumentációkat Megbízott kérésére visszaadni.

8) A termékek utángyártása, a Megbízónak átadott, a termékek használatához szükséges iratok sokszorosítása (használati utasítás stb.), valamint azoknak a szerződésben rögzített célokon kívül álló célokra történő felhasználása tilos. A Megbízott által Megbízónak átadott egyéb dokumentációkat ezen kívül tilos teljesítésként felajánlani, forgalomba hozni vagy egyéb formában harmadik személyeknek átengedni. Megbízott akkor jogosult, ha a banknak közvetlenül benyújtott                                                                

Átadás-átvétel, szerelési szolgáltatás megrendelése esetén:

9) A Megbízott által végzett munkáról, és felhasznált anyagokról tételes kimutatást kell vezetni, amelyet a Megbízónak aláírásával kell hetente, és a szerelés befejezésekor igazolnia. Az aláírással elismert szerelési idők és plusz anyagfelhasználások mindkét fél számára kötelező erejűek. Ha a szerelés befejezésekor Megbízó nincs jelen, és így nem lehetséges a szerelő munkaóráinak és anyagfelhasználásának igazolása, akkor a szerelő által tett bejegyzések irányadóak, az ellenkezőjének bizonyításáig.

10) A szerelési munkák befejezésekor mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell tételesen az esetleges mennyiségi hiányokat, és minőségi hibákat. Fel kell tüntetni a hibák, hiányok előfordulási helyét, és annak feltehető okait. Rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák, hiányosságok miatt a létesítmény átvétele nem tagadható meg.

9. § Fizetés

1) Külön megállapodás hiányában

250.000 Ft bruttó összegig a megrendelés összege készpénzben, vagy előreutalással teljesítendő.
250.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti bruttó összegű megrendelés esetén 50% előlegként fizetendő átutalással, a fennmaradó 50 % pedig az átadás-átvételtől számított 8 napon belül esedékes.
2.000.000 Ft bruttó összeg felett:

a vételár 30%-a előlegként a rendelés visszaigazolását követő 8 napon belül esedékes.
a teljes anyagár a megrendelés teljes anyagmennyiségének Megrendelő telephelyére vagy a szerelés helyszínére történő elszállítását követő 8 napon belül esedékes.
a vételár fennmaradó része az átadás-átvételt követő 8 napon belül esedékes.

A vállalkozói díjat mindennemű levonás nélkül kell megfizetni, amelybe Megrendelő- eltérő megállapodás hiányában- nem számíthat be semminemű követelést.

2) Amennyiben Megbízó előleg fizetésére kötelezett, az előleg fizetési határideje a szerződés megkötésétől számított 8 nap. Megbízott csak az előleg összegének beérkezése után kezdi meg tevékenységét. Amennyiben az előlegfizetési kötelezettségét Megbízó késedelmesen teljesíti, a szállítási határidő a fizetési késedelem idejével meghosszabbodik. Amennyiben Megbízó előlegfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

3) Amennyiben Megbízott részszámla kiállítására jogosult: ha Megbízó az egyes részszámlák összegét késedelmesen hatályba utalja át, a késedelem idejével a szállítási határidő meghosszabbodik, Megbízott jogosult a fizetési késedelem időtartamára a teljesítést felfüggeszteni.

4) Fizetési késedelem esetén a Megbízó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Megbízott követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését.

5) Megbízott Megbízóval kötött külön szerződésben azonnali beszedési megbízásra és bankgarancia kikötésére lehet jogosult.

6) Azonnali beszedési megbízás esetén a szerződés függetlenül aláírásával egyidejűleg Megbízónak be kell mutatnia a Bank igazolását arról, hogy a számláját vezető pénzintézet felé bejelentette, hogy a pénzintézet a Megbízott által a pénzintézetnek közvetlenül benyújtott számla összegét a vállalkozó bankszámlájára minden más fizetési kötelezettséget megelőzően átutalhatja.

7) Bankgarancia kikötése esetén a szerződés aláírásától számított 5 (öt) napon belül a Megbízónak igazolnia kell, hogy olyan bankgarancia-szerződést kötött a számlavezető pénzintézetével, amelynek alapján a Megbízott a Megbízó számláját vezető pénzintézettől a vállalkozói díj összegének kifizetését követelheti, a mindkét fél által szabályszerűen aláírt teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv bemutatása esetén. A bankgarancia igénybevételére Megbízott akkor jogosult, ha a banknak közvetlenül benyújtott számláját a bank azonnali beszedési megbízás útján azért nem fizette meg (nem utalta át), mert a Megrendelő számláján arra nem volt elegendő fedezet. A bankgaranciának a szerződés teljes időtartamára, és a szerződés teljesítését követő 2 hónap időtartamra, illetve a vállalkozói díj teljes összegére kell szólnia.

8) A Megbízó tartozását rögzítő szerződés közvetlenül végrehajtható, ha a felek azt közjegyzői okiratba foglalják.

9) Fizetési utalvány, váltó, csekk és más értékpapírok csak egyedi megállapodás alapján és csak fizetésre, nem pedig teljesítés helyett kerülnek elfogadásra, minden beszedési és diszkontköltség pótlólagos felszámítása mellett. Az engedményezés szintén nem számít teljesítésnek.

10) Megbízó csak jogerős bírói ítéletben megállapított vagy a Megbízott által elismert követelések esetében élhet beszámítással. Megbízó visszatartási joggal csak akkor élhet, ha viszontkövetelésének alapja ugyanaz a szerződéses jogviszony.

11) Ha Megbízó fizetési kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik, vagy vagyonára csődeljárást indítottak, akkor az egész fennmaradó tartozás esedékessé válik, még ha későbbi lejáratú követelések is vannak érvényben. Ha a fennmaradó tartozás nem kerül azonnal kifizetésre, akkor Megbízott jogosult Megbízótól az áru kiadását kérni. Megbízott jogosult a részére kiadott árut tartozékaival együtt szabadkézi eladás útján a legelőnyösebben értékesíteni.

12) Megbízott jogosult Megbízó más irányú rendelkezései ellenére is fizetéseket először Megbízó régebbi tartozásainak törlesztésére beszámítani. Ha időközben már költségek és kamatok is keletkeztek, akkor Megbízott jogosult a fizetést először a költségekre, azután a kamatokra és legvégül a teljesítésre elszámolni.

13) Ha Megbízó egy részletfizetéssel késedelembe esik, Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy további szállítást, és munkát csak előrefizetés, készpénzfizetés vagy biztosíték ellenében teljesít. Megbízó fizetésképtelenségi kockázatának elhárítása céljából Megbízott kezességet kérhet a várható szállítás értékének erejéig.

10. § Engedményezés és tartozásátvállalás

Megbízó szerződéses jogait és kötelességeit Megbízott beleegyezése nélkül nem ruházhatja át harmadik személyekre

11. § Alvállalkozók igénybevétele

A Megbízott a Megrendelés teljesítése érdekében jogosult alvállalkozók szolgáltatásait igénybe venni.

12. § Bérbeadásra vonatkozó általános rendelkezések

1) Bérbe adott eszközök használata

Bérlő használatba veszi Bérbeadó berendezéseit, és azokat a használati utasítás és munkavédelmi utasítások betartása mellett kizárólag saját termelési érdekeik kiszolgálására a munkavédelmi szabályoknak megfelelő kereteken belül korlátlan üzemóra számban használja. Bérlő biztosítja, hogy a berendezéseket csak az adott berendezés kezelésére jogosult személyzet kezelje. Bérlő a bérbevett eszközöket harmadik személynek át nem adhatja, bérbe nem adhatja, és el nem zálogosíthatja.

Bérbeadó a bérbevett eszközöket a Bérlő telephelyén minden előírás szerinti dokumentációval együtt adja át. Az eszközök használatával megbízott személyeknek a dokumentáció bemutatása a Bérbevevő feladata. Az eszközök helyszínre szállításának, telepítésének, bérleti időt követő bontásának, elszállításának költsége a szerződés részét képzi.

2) Szervízszolgáltatás bérbe adott eszközökre

Bérbevevő az esetleges sérülést haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Bérbeadó szervizénél. A sérülések mértékének meghatározására az MSZ 15635 szabvány előírásai a mérvadóak. A sérült elemek javítására, cseréjére Bérbeadó jelen szerződéstől független árajánlatot ad. A javítás, elemcsere feltételeit a mindenkori árajánlat tartalmazza.

3) Bérbe adott eszközök átadása, oktatás

Bérbeadó a bérbevett eszközöket a Bérlő telephelyén minden előírás szerinti dokumentációval együtt adja át. Az eszközök használatával megbízott személyeknek a dokumentáció bemutatása a Bérbevevő feladata. Az eszközök helyszínre szállításának, telepítésének, bérleti időt követő bontásának, elszállításának költsége a szerződés részét képzi.

4) A bérleti szerződés teljesítésének kezdete, felmondása

A szerződés teljesítésének kezdete a bérbe adott berendezések Bérbevevő részéről történő átvétele.

A szerződés határozott idejű, és folyamatos teljesítésű. A szerződés tartama alatt a teljesítés dátuma a kiállított számlán szerepel, a teljesítés dátuma pedig a számla kiállításának dátumával egyenlő.

A szerződés a futamidő alatt csak a következő okokból mondható fel következmények nélkül: (rendkívüli okok)

Bérbeadó részéről:

A berendezéseket Bérbevevő a szerződés rendelkezései ellenében használja.
A Bérbevevő az esedékes fizetési kötelezettségét felszólítás, valamint a cégek közötti megállapodás ellenére sem teljesíti.
A Bérbevevő a berendezéseken a bérbeadó írásos hozzájárulása nélkül változtatásokat hajt végre.
Ha a Bérbevevő szerződéses kötelezettségeit durván a berendezések állapotára, megőrzésére és a szerződés egyéb pontjaira komoly kihatással rendelkező módon megsérti.
Ha a Bérbevevő bérbeadót vállalt kötelezettségeinek teljesítésében alapvetően gátolja, akadályozza.

Bérbevevő részéről:

Ha a Bérbeadó szerződéses kötelezettségeit durván a berendezések állapotára, üzembiztonságára, a Bérbevevő termelési érdekeire, és a szerződés egyéb pontjaira komoly kihatással rendelkező módon megsérti.

5) A bérleti szerződés módosítása, normál felmondása

Minden a bérbe adott eszközpark összetételével, futamidővel, üzemelési körülményekkel kapcsolatos változás, szerződésmódosítást igényel. Szerződésmódosítás mindkét fél egyező akaratával jöhet létre. Ezen egyező akarat hiánya nem lehet ok a szerződés rendkívüli felmondására.

6) Az bérbe adott eszközök tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezések

A Bérlő a bérbe adott berendezésekre használati joggal igen, de tulajdonjoggal nem rendelkezik. A berendezések tulajdonosának tulajdonjogát kizárólag a bérlő jelen bérleti szerződés szerinti használati joga korlátozza. Az előzőekből következően a bérlő haladéktalanul köteles közölni a bérbeadóval a bérbevett eszközök tulajdonjogát sértő, vagy veszélyeztető eseményt (pl. végrehajtás). Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a bérlő felelősséggel tartozik. Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonos jogosult a berendezések ellenőrzésére.

A szerződés lejárta, vagy megszűnése esetén a berendezésekre Bérlő nem szerez tulajdonjogot.

A bérleti szerződés megszűnése esetén minden olyan esetben, amikor bérbeadó tulajdonjoga veszélyeztetve van, a bérlő köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy a bérbeadó az eszközöket elbonthassa, illetve haladéktalanul elszállíttassa. Ennek megfelelően a bérlőt az eszközök visszatartásának joga semmilyen jogcímen sem illeti meg.

Bérbeadó garantálja, hogy nincs olyan helyzet, ami a Bérlő használati jogát korlátozná.

7) Reklamációs szabályok

Amennyiben Bérbeadó hibás teljesítéséből a berendezéseken meghibásodás vagy kár keletkezik, kötelezett azt maradéktalanul költségmentesen kijavítani.

A Bérlő köteles minden olyan saját érdekkörében vétkesen okozott kár, meghibásodás vagy sérülés javítását Bérbeadónál megrendelni és annak javítását kifizetni. Ezen javításokra az egyéb berendezések javítására érvényes MAXISZER KFT. ajánlat az irányadó. Az ilyen javítások miatt történő eszközkiesés esetén a keletkező termelési érdeksérelemért Bérbeadó nem felel, de természetesen törekszik annak leggyorsabb elhárítására.

13. § Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség, részleges érvénytelenség

1) Jelen ÁSZF-et a Megbízott 2012. január 1. napi hatállyal bocsátja ki. Az ÁSZF rendelkezéseit Megbízó a megrendelésének elküldésével elfogadja. Jelen ÁSZF a hatályba lépésétől kezdődően kiterjed a Felek közötti minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, mindaddig, amíg a Megbízott azt vissza nem vonja, és arról Megbízót írásban nem értesíti. A Megbízott jogosult az ÁSZF-et egy adott Megbízóra vonatkozóan és általánosan is bármikor visszavonni, egyes Megbízókra, vevőkre egyedi szerződéses feltételeket megállapítani, valamint az ÁSZF rendelkezéseit módosítani. ÁSZF módosítása a Vevő írásbeli elfogadása esetén, a jövőre nézve lép hatályba. Az ÁSZF módosítása és visszavonása a Megrendelővel történt közlését megelőzően Vevő által már leadott megrendelésekre és azok teljesítésére kihatással nincsen. Jelen ÁSZF a Megrendelő általi első elfogadását megelőzően a Felek között azonos tárgyban létrejött minden korábbi megállapodás helyébe lép, függetlenül azok formájától.

2) Jelen ÁSZF tekintetében hitelt érdemlő írásbeli közlésnek minősül a postai úton ajánlottan továbbított küldemény és a visszaigazolt faxon történő közlés, illetve az elektronikus úton továbbított küldemény is.

3) Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné válna, vagy a továbbiakban nem alkalmazható, az ÁSZF egyéb, ezzel nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Ilyen esetekben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, olyan rendelkezésekkel kell pótolni, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá gazdasági és jogi céljaiknak lehetőség szerint eredeti módon és tartalommal történő megvalósítását.

4) Felek jelen ÁSZF-ből, és alkalmazásával létesített szerződéses kapcsolatból eredő bármilyen felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békésen, peren kívül rendezni. Jelen ÁSZF rendelkezéseire a hatályos magyar jog szabályai alkalmazandók.

5) Felek jelen ÁSZF alkalmazásával kötött szerződések rendelkezéseiből vagy ezzel kapcsolatban felmerült jogviták (beleértve a szerződés érvényességének kérdéseit is) eldöntésére értékhatártól függően a Salgótarjáni Városi, illetve a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.Fenti szerződési feltételeket megkaptam és elfogadom:


      ........................................................................................

                                  Megrendelő 

Telefon:+36 20 268 5760
E-mail:maxiszer@maxiszer.hu
Elérhetõségek